Системата за корпоративно управление на Iveco

Iveco структурира своята система за корпоративно управление, съставяйки модел на организация, управление и контрол, който предвижда правила и процедури, задължителни за всички служители и корпоративни органи, както и всички други лица, действащи от името на компанията.

Организационният модел на Iveco SpA, в съответствие със Закон 231/2001, съдържа Модела организация, управление и контрол на Iveco SpA, актуализиран съгласно наръчника на Fiat SpA и одобрен от Борда на директорите на 17 септември 2007 г.

Нещо повече, съгласно член 301 от Закона „Sarbanes-Oxley” е въведена процедура за управление на жалбите срещу предполагаеми нарушения на етичните принципи.